Ši sutartis – tai bendradarbiavimo susitarimas tarp Jūsų atstovaujamos įmonės ar fizinio asmens, apie kurį informaciją įvedėte registracijos metu ir UAB “Tesonet”, įm. kodas 302166536, įsikūrusios adresu Kareivių g. 6, Vilnius, (toliau vadinama - Operatoriumi).

Terminai

Sutartis – šiame dokumente esančios nuostatos bei informacija, esanti Užsakovo DUK (dažniausiai užduodami klausimai) http://www.adbox.lt/lt/informacija/duk-/.
Partneris – tinklalapio savininkas, oficialus asmuo, turintis teisę atlikti finansines operacijas su kitais juridiniais asmenimis pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir prisiimantis pilną atsakomybę už šiuos veiksmus.
Užsakovas – trečioji šalis, reklamos užsakovas.
Partnerio tinklalapis – trečiai šaliai priklausantis interneto puslapių rinkinys, turintis bendrą interneto adresą, kuriame talpinami AdBox.lt sistemos reklaminiai skydeliai.
Reklaminis skydelis – AdBox.lt sistemoje naudojamas ir jos reikalavimus atitinkantis Užsakovo grafinis elementas, skirtas reklamuoti Užsakovo prekes ar paslaugas.
Kategorija – partnerių tinklalapių, atitinkančių Operatoriaus savarankiškai nustatytus kriterijus, rinkinys.
Mokėjimų partneris – trečioji šalis, teikianti internetinių mokėjimų paslaugą.
Pozicija – partnerio tinklalapio dalis, kurioje publikuojami reklaminiai skydeliai.


1. Reklamos talpinimas

Partneris prisijungdamas prie AdBox.lt sistemos gali pasirinkti, kuriai kategorijai priklauso reklamos rodymo pozicija. Partneris turi teisę savarankiškai pasirinkti publikavimo vietą savo tinklalapyje. Partneris gali turėti neribotą skaičių tinklalapių.

Užsakovo reklaminiai skydeliai talpinami pasirinktame tinklapyje ar tinklalapių grupėje. Reklaminių skydelių talpinimo vietą bei formą savarankiškai nustato Partneris. Užsakovas supranta, kad reklamos pozicijoje gali būti talpinama ir kitų Užsakovų reklama.

Operatorius ar partneriai turi teisę pašalinti reklaminius skydelius iš bet kurio tinklalapio be atskiro perspėjimo. Operatorius turi teisę bet kuriuo momentu prijungti prie kategorijos naują Partnerio tinklalapį.

2. Kaina

Dienos kainą už vieno reklaminio skydelio transliavimą nustato tinklalapio savininkas. Operatorius garantuoja, kad Partneriui atiteks ne mažiau kaip 70% Užsakovo sumokėtos sumos. Uždarbis į Partnerio AdBox paskyrą pervedamas po kiekvieno užsakymo pabaigos.

3. Mokėjimai

Užsakovas gali vykdyti mokėjimus tiesiai iš AdBox.lt sistemos, pasinaudojęs Mokėjimų partnerio teikiamomis interneto mokėjimų paslaugomis. Operatorius neatsako už žalą, kuri gali atsirasti dėl Mokėjimų partnerio kaltės.

PVM sąskaita-faktūra suformuojama ir pateikiama Užsakovui sistemoje ne vėliau kaip iki 10 kito mėnesio dienos. PVM sąskaita-faktūra išrašoma to mėnesio, kada gautas mokėjimas, data. Sąskaita-faktūra išrašoma pagal faktinę paslaugų suteikimo sumą.

Atskirais atvejais Operatorius gali suteikti kreditą reklamos Užsakovui, remdamasis kitomis bendradarbiavimo sutartimis.

Partneris turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad Operatorius sumokėtų lėšas, sukauptas nuo paskutiniojo mokėjimo.

Išmokėjimas vykdomas tik sukaupus sumą, kuri yra didesnė nei minimali Operatoriaus nustatyta suma. (žiūrėti DUK).

Norėdamas gauti sukauptą sumą Partneris išrašo galiojančios formos sąskaitą-faktūrą, pateikia papildomus dokumentus (jeigu juos pateikti reikalauja Operatorius) ir registruotu laišku arba el. paštu išsiunčia Operatoriui. Priimamos tik tos sąskaitos-faktūros, kurios gaunamos einamojo mėnesio data arba ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 dienos. Išmokėjimai įvykdomi per 45 dienas pagal praėjusį mėnesį gautas sąskaitas. Sumokėta suma nurašoma nuo Partnerio sąskaitos AdBox.lt sistemoje. Mokėjimo metu Partnerio sąskaitoje AdBox.lt sistemoje privalo būti sukaupta reikalaujama mokėti suma, kitu atveju mokėjimas nukeliamas.

Partneris turi teisę bet kuriuo metu ir su bet kuria suma atlikti pervedimą pasirinktam ir AdBox.lt sistemoje registruotam reklamos Užsakovui. Toks pervedimas negali būti sugrąžintas ir Operatorius neprisiima jokios atsakomybės už su tuo susijusius Partnerio veiksmus.

Operatorius neprivalo atlikti mokėjimo Partneriui jei jis nutraukia veiklą nesukaupęs minimalios nustatytos sumos, reikalingos atlikti išmokėjimui.

4. Ataskaitos

Operatorius privalo užtikrinti 24 val. per parą veikiantį prisijungimą prie Užsakovo sąskaitos AdBox sistemoje, kur pateikiama visa reklamos demonstravimo ir mokėjimų atąskaita.

5. Reklamos turinys

Už reklamuojamo tinklalapio ir reklaminio skydelio turinį pilnai atsako reklamos Užsakovas. Operatorius ar tinklapio savininkas pasilieka teisę nepatvirtinti reklaminių skydelių, kurie neatitinka sistemos reikalavimų arba kuriuose vaizduojamas netinkamas turinys.

6. Konfidencialumas ir privatumo politika

Operatorius įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, jokios informacijos apie Užsakovo suteiktą informaciją, atliktus mokėjimus, ar bet kokią kitą informaciją, kuri gali būti atskleista bendradarbiavimo metu. Visa suteikta informacija gali būti naudojama tik veiklai susijusiai su AdBox.lt sistema užtikrinti.

7. Trukmė

AdBox.lt sistemos veikimas yra neterminuotas. Operatorius turi teisę nutraukti sistemos veikimą apie tai el. laišku pranešęs Užsakovui ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų. Jei nutraukus sistemos veikimą lieka Užsakovo neišnaudotų lėšų, Operatorius privalo jas grąžinti, pervesdamas į mokėtojo sąskaitą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sistemos veiklos sustabdymo.

8. Force majeure

Nė viena iš šalių neatsako už įsipareigojimų nevykdymą, jei jis bus potvynio, gaisro, žemės drebėjimo, kitų stichinių nelaimių, epidemijų, karinių veiksmų, valstybės valdžios ar valdymo organų veiksmų ir aktų pasekmė.

Bet kuri šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, per penkias darbo dienas privalo el. laišku apie tai informuoti kitą šalį.

9. Kitos nuostatos

Užsakovas garantuoja, kad registracijos sistemoje metu pateikė teisingus duomenis apie save ir(ar) atstovaujamą asmenį.

Užsakovas patvirtina, kad yra įgaliotas ir turi teisę atstovauti interneto tinklalapį, kurio reklamą patalpins AdBox.lt sistemoje.

Partneris garantuoja, kad šioje registracijos formoje pateikė teisingus duomenis apie save ir(ar) atstovaujamą asmenį.

Partneris patvirtina, kad yra įgaliotas ir turi teisę atstovauti interneto tinklalapį, kuriame bus talpinama AdBox.lt sistemos reklama.

Partneris garantuoja, kad jis pats arba kitų priemonių pagalba dirbtinai negeneruos reklamos skydelio parodymų ir paspaudimų, netalpins reklamos pozicijose, kurios rotuojasi su kitais reklamos skydeliais. 

Operatorius pasilieka teisę bet kada keisti ar papildyti šią sutartį.

AdBox.lt sistema veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Visi ginčai, kilę dėl AdBox.lt veiklos, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus pasiekti teigiamo rezultato - LR įstatymų nustatyta tvarka.